Kolimispartner teenuste tingimused ning vastutus

Tingimused

1. MEIE HINNAD ning HINNAARVESTUS

1.1  Kolimisteenuste tunnipõhised hinnad on sätestatud hinnakirjas. Hindadele on käibemaks juba juurde arvestatud

1.2 Üldjuhul tehakse igale kolimisele personaalne hinnapakkumine, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

1.3  Kui hinnapakkumisel ei ole eraldi märgitud, siis on tegemist tunnipõhise hinnaarvestusega.

1.4 Peale esimest tundi on hinnaarvestus 15-minutilise täpsusega. Miinimumtasu teenuste eest on esimese tunni hind.

1.5  Teenuste algusajaks on kolimisauto saabumine lähtekohta eelnevalt kokkulepitud ajal.

1.6 Eraisikute puhul loetakse teenuste lõpp-ajaks sularahas tasumist peale kolimist. Ettevõtete puhul loetakse teenuste lõpp-ajaks arve üleandmist tellijale.

2. TEENUSTE BRONEERIMINE ja BRONEERINGU TÜHISTAMINE

2.1 Teenuste broneerimisel tuleb esitada tõene info vastavalt käesolevate tingimuste punktile 4.

2.2 Teenuste broneerimine toimub ainult e-maili teel. Telefoni teel tehtud broneeringutele palume teha kinnituse e-mailile.

2.3 Broneeringu tühistamine on aktsepteeritav kuni 48 tundi enne kolimise algust.

3. TEENUSTE EEST TASUMINE

3.1 Juriidiliste isikute ning eraisikute puhul toimub teenuste eest tasumine kas sularahas vahetult peale teenuse osutamist või arve tasumisega 7 tööpäeva jooksul peale teenuse osutamist.

4. TÕESE KOLIMISINFO ESITAMINE

4.1  Kolimisteenuseid telliv klient peab esitama tõese info kolimise kohta. Selle alla käib: tellija/maksja andmed, lähtekoht, sihtkoht, mitmendalt korruselt kolitakse, mitmendale korrusele kolitakse, kolitava vara nimekiri ning millised on võimalikud takistused, mis võivad kolimisel ilmneda.-

5. NÕUDED KOLITAVALE VARALE

5.1 Kolitav vara peab olema tellija oma või tellija omab õigust kolitavat vara ühest kohast teise kolida.

5.2 Kolimisettevõte ei ole vastutav vara päritolu üle ning ei sekku varade jagamise küsimustesse. Kolimismeeskond lähtub tellija soovist ning sellega võtab tellija vastutuse varasid ühest kohast teise kolida.

5.3 Kolitav vara peab mõistlike pingutuste piires mahtuma läbi uste ning muude kitsaste kohtade. Kolimisettevõte ei demonteeri maja- või korteriuksi, aknaid, seinu vms sellekohast eelnevat infot omamata.

5.4 Kolitav vara peab olema pakitud nii, et see mõistliku käsitlemise ning transpordi käigus ei puruneks.

6. TEENUSEPAKKUJA VASTUTUS 

6.1 Kolimisettevõte vastutab laadimise või transpordi käigus tellija varale või hoonele põhjustatud kahjude eest v.a punktides 6.2 ja 6.3 sätestatud juhtudel.

6.2 Kolimisettevõte ei vastuta vara purunemise eest, kui see oli tellija poolt ebapiisavalt või valesti pakendatud.

6.3 Kolimisettevõte ei vastuta tagajärgede eest, mida klient või teised kolimisettevõttega mitteseotud isikud põhjustada võivad (näiteks klient ja kliendi sõbrad aitavad asju laadida), seejuures ei võta kolimisettevõte vastutust kolmandate isikute (kliendi sõprade, abiliste jt isikute) tegevuse üle. See hõlmab kõikvõimalikke materiaalseid kahjusid ning kõikvõimalikke kehavigastusi, mis tulenevad valedest töövõtetest.

6.3 Võimalikud vaidlused ja arusaamatused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse olukord vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele.

7. VASTUTUS ETTENÄGEMATUTE SÜNDMUSTE TAGAJÄRGEDE EEST

7.1 Kolimisettevõte ei võta vastutust ettenägematute sündmuste tagajärgede eest, mis põhjustavad kliendile materiaalset, füüsilist, vaimset või moraalset kahju.